1 + 1 = 1 అను రెండైనా ఒకటే!

జాక్సన్ విల్ తెలుగు వారందరికి జయనామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకమైనది. కారణం, ఈ ప్రస్తావన అసందర్భంగా… More ]

CIO-Summit 2014

Few pictures from the Indo-US chamber of Commerce NE FL, Event, CIO Summit 2014, Jacksonville on… More ]